Abundance Mantra Text

 
 

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om shreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Shreem Om||

Om aim|| hiraNyavarNaam hariNeem Aim ka E I La hrim / suvarNa rajata srajaam | Kleem Ha Sa Ka ha la hrim / chandraam hiraNmayeem lakshmeem Sauh Sa Ka La hrim / jaatavedo ma aavaha || Aim Om||

Om shreem| daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Shreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 1 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha

Om shreem|durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Shreem Om||

Om hrim||
taam ma aavaha jaatavedah Aim ka E I La hrim lakshmeemanapagaamineem |Kleem Ha Sa Ka ha la hrim yasyaam hiraNyam vindeyam Sauh Sa Ka La hrim gaamashvam purushaanaham ||
Hrim Om||

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 2 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Omsreem /ashvapoorvaam rathamadhyaam Aim Ka E I La Hrim / hastinaada prabodhineem | Kleem Ha Sa ka Ha La Hrim shriyam devee mupahvaye| Sauh Sa Ka La Hrim / shreermaadeveeh jushataam || Sreem Om|

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 3 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om kleem /kaam sosmitaam hiraNya praakaaraam| Aim Ka E I La Hrim / aardraam jvalanteem truptaam tarpayanteem | Kleem Ha Sa ka Ha La Hrim / padme sthitaam padmavarNaam| Sauh Sa Ka La Hrim taamihopahvaye shriyam || Kleem Om|

Om sreem| daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa || Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 4 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om vadavada /chandraam prabhaasaam yashasaa jvalanteem Aim Ka E I La Hrim / shriyam loke deva jushTaamudaaraam |Kleem Ha Sa Ka ha La Hrim /taam padmineemeem sharaNamaham prapadye| Sauh Sa Ka La Hrim / lakshmeerme nashyataam tvaam vruNe || vadavadaOm|

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 5 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om vagvadini /aadityavarNe tapasodhijaato| Aim Ka E I La Hrim /vanaspatistava vruksho&tha bilvah |Kleem Ha Sa Ka ha La Hrim /tasya phalaani tapasaa nudantu| Sauh Sa Ka La Hrim/ maayaantaraayaashcha baahyaa alakshmeeh || vagvadiniOm|

Om sreem| daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 6 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om Aim / upaitu maam devasakhah| Aim Ka E I La Hrim / keertishcha maNinaa saha | Kleem Ha Sa Ka ha La Hrim / praadurbhooto&smi raashTresmin| Sauh Sa Ka La Hrim /keertimruddhim dadaatu me || Aim Om|

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 7 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om Sauh| kshutpipaasaamalaam jyeshThaam| Aim Ka E I La Hrim /alakshmeem naashayaamyaham | Kleem Ha Sa Ka ha La Hrim / abhootimasamruddhim cha| Sauh Sa Ka La Hrim / sarvaam nirNuda me gruhaat || Sauh Om|

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 8 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem|durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om hamsah| gandhadvaaraam duraadharshaam| Aim Ka E I La Hrim nityapushTaam kareeshiNeem | Kleem Ha Sa Ka ha La Hrim /eeshvareegm sarvabhootaanaam| Sauh Sa Ka La Hrim / taamihopahvaye shriyam || hamsahOm|

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 9 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Omsreem|durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi |Sreem Om||

Om aam| manasah kaamamaakootim| Aim ka E I la Hrim / vaachah satyamasheemahi | Kleem ha sa ka ha la hrim / pashoonaam roopamannasya| Sauh sa ka ha hrim / mayi shree shrayataam yashah || aamOm||

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 10 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om hreem| /kardamena prajaabhootaa| Aim ka E I la Hrim /mayi sambhava kardama | Kleem ha sa ka ha la hrim /shriya vaasaya me kule | Sauh sa ka ha hrim /maataram padmamaalineem || hreemOm|

Om sreem| daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 11 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om krOm| aapah srujantu snigdhaani| Aim ka E I la Hrim /chikleeta vasa me gruhe | Kleem ha sa ka ha la hrim /ni cha deveem maataram | Sauh sa ka ha hrim /shriyam vaasaya me kule || krOmOm|

Om sreem|daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha || 12 ||

Om shreem hreem shreem kamale kamalaalaye praseeda praseeda shreem hreem shreem Om mahaalakshmyai namaha ||

Om sreem| durge smrutaa harasi bheetimashesha jantoh | svasthaih smrutaa matimateeva shubhaam dadaasi | Sreem Om||

Om kleem|
aardraam pushkariNeem pushTim| Aim ka E I la Hrim pingaLaam padmamaalineem | Kleem ha sa ka ha la hrim chandraam hiraNmayeem lakshmeem| Sauh sa ka ha hrim jaatavedo ma aavaha ||
Kleem Om|

daaridrya duhkha bhaya haariNi kaa tvadanyaa | sarvopakaarakaraNaaya sadhaardrachittaa | Sreem Om||